Algemene Voorwaarden

Muziek voor je Bruiloft

Bij ondertekening van de bevestiging tekent u ook voor onderstaande voorwaarden. Zowel bij deze voorwaarden als bij de bevestiging geldt dat contractant 1 de opdrachtgever is. Heeft u nog vragen? Neem even contact met ons op.

VideoOfferte

1. Bevestiging

a) Contractant 1 dient binnen 5 dagen na contractdatum één getekend exemplaar te retourneren
Het niet retourneren van de bevestiging ontslaat contractant 1 niet van de verplichting de afgesproken dienst af te nemen, daar Muziek voor je Bruiloft pas een contract/ bevestiging stuurt na duidelijke mondelinge afspraak of e-mail bevestiging

b) Al onze incasso zaken worden behandeld door DAS te Amsterdam. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van contractant 1

c) Muziek voor je Bruiloft verplicht zich om datgene te leveren wat vermeld staat in de bevestiging. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muziek voor je Bruiloft is het contractant 1 nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen bevestiging.

2. Factuur

a) De factuur dient binnen 30 dagen na de contractdatum per bank te worden voldaan. Wanneer de geboekte datum minder dan 30 dagen in de toekomst ligt, dient de factuur 7 dagen voor de feestdatum betaald te worden. Wanneer de geboekte datum meer dan 6 maanden in de toekomst ligt, dan dient de factuur binnen 60 dagen na de contractdatum per bank worden voldaan tenzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/bevestiging

b) Betalingen gaan per bank tenzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/bevestiging

c) De bedragen op de website zijn exclusief btw. De btw is voor rekening van contractant 1

3. Locatie

a) Contractant 1 zal ervoor zorgdragen dat de artiesten binnen een straal van 25 meter van de betreffende locatie kunnen laden & lossen en binnen 100 meter van de locatie kunnen parkeren

b) Contractant 1 zorgt voor de juiste vergunning en/of ontheffing die nodig is om de afgesproken locatie te bereiken

c) Eventuele parkeerkosten zijn voor contractant 1

d) Obstakels die de toegang tot de locatie en/of de plaats van het optreden verhinderen of bemoeilijken (trap of lift), dient contractant 1 schriftelijk te melden bij Muziek voor je Bruiloft voordat het contract/bevestiging is getekend, zodat Muziek voor je Bruiloft kan beslissen of de opdracht haalbaar is. Indien Muziek voor je Bruiloft niet op de hoogte is gesteld door contractant 1 voordat het contract/bevestiging is getekend en de locatie ongeschikt of onbereikbaar blijkt, mag Muziek voor je Bruiloft het optreden annuleren. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan

4. Feestruimte

a) Alle prijzen op de website van Muziek voor je Bruiloft zijn gebaseerd op verzorging van muziek/entertainment in 1 ruimte. Bij gebruik van meerdere ruimtes dient contractant 1 dit schriftelijk te melden bij Muziek voor je Bruiloft voordat het contract/bevestiging is getekend, zodat Muziek voor je Bruiloft kan beslissen of de opdracht haalbaar is. Indien Muziek voor je Bruiloft niet op de hoogte is gesteld door contractant 1 voordat het contract/bevestiging is getekend, mag Muziek voor je Bruiloft het optreden ofwel in 1 ruimte verzorgen, extra kosten in rekening brengen voor extra geluid/techniek of annuleren indien het verzorgen van muziek in de verschillende ruimtes niet haalbaar blijkt. Muziek voor je Bruiloft is ten alle tijden de partij die beslist wat haalbaar is. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan. Let op, feestruimtes die grenzen aan een tuin of buitenverblijf gelden ook als een aparte ruimte

b) De feestruimte moet beschikken over minimaal 1 vrije randgeaarde groep van 220 Volt, 16 Ampère, 50 Hertz. Deze moet voldoen aan de volgens de van overheidswege gestelde veiligheidsvoorschriften en zich binnen 10 meter van de staanplaats/podium van de artiesten van Muziek voor je Bruiloft bevinden

5. Artiesten & Muzikale Wensenlijst

a) De artiesten en ondersteunend personeel hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en indien afgesproken recht op een maaltijd op rekening van contractant 1

b) Wanneer contractant 1 verzoekjes of wensen heeft m.b.t. de muziek, dan dient de muzikale wensenlijst minimaal 3 weken voor de feestdatum volledig te zijn ingevuld. De wensenlijst is echter niet bindend en de artiest kan hiervan afwijken.

6. Licht & Geluidsinstallatie

a) Artiesten van Muziek voor je Bruiloft gebruiken altijd enkel eigen apparatuur

b) Muziek voor je Bruiloft verzorgd standaard geluid in 1 feestruimte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder 1 feestruimte wordt één afgebakende binnen of buiten ruimte bedoeld. Onder meerdere ruimtes vallen onder andere ruimtes met aansluitend een terras of buitenruimte, feestruimtes met aansluitende open of half open ruimtes

c) Artiesten van Muziek voor je Bruiloft kunnen nimmer verplicht worden door te prikken op, of gebruik te maken van een geluidsinstallatie die niet in het bezit is van Muziek voor je Bruiloft

d) De geluidsinstallatie van Muziek voor je Bruiloft wordt enkel gebruikt door artiesten van Muziek voor je Bruiloft. Muziek voor je Bruiloft is nimmer verlicht geluid te verzorgen voor derden

e) Muziek voor je Bruiloft is nimmer verplicht om andere apparatuur aan te sluiten op de apparatuur van Muziek voor je Bruiloft. Muziek voor je Bruiloft maakt dus nimmer gebruik van laptops, telefoons, usb-sticks etc. van derden

f) Verlichting die verzorgd wordt door Muziek voor je Bruiloft dient voor het verlichten van de artiesten en het podium. Contractant 1 is zelf verantwoordelijk voor zaalverlichting of andere verlichting

g) Geluid wordt geplaatst bij de artiesten en waar mogelijk in de feestruimte. Dit gebeurt naar eigen inzicht van de artiesten

7. Opbouw

a) Contractant 1 zal er voor zorg dragen dat de locatie minimaal 2 uur voor aanvang van het optreden toegankelijk is voor het opbouwen

8. Afbouw

a) Direct na afloop van de show dienen de artiesten en/of ondersteunend personeel in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd af te bouwen

9. Annulering, verplaatsing of verstrekken aan derden

a) Bij annulering van het contract door contractant 1 blijft de betalingsverplichting bestaan
I. bij annulering binnen 3 maanden of korter voorafgaande aan het optreden: 100 %
II. bij annulering tussen 3 en 6 maanden : 75 %
III. bij annulering tussen 6 en 9 maanden : 50 %
IV. bij annulering langer dan 9 maanden voorafgaande aan het optreden: 25 %

b) Contractant 1 is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering

c) Bij annulering van Muziek voor je Bruiloft of een artiest wordt er in overleg met contractant 1 gezocht naar passende vervanging of wordt de datum verplaatst. Zijn deze opties niet mogelijk, dan wordt als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Muziek voor je Bruiloft verhaald worden

d) Bij verplaatsing van het optreden gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd onder bepaling 9.a

e) Verplaatsing van een optreden of show kan alleen met schriftelijke goedkeuring van Muziek voor je Bruiloft

f) Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muziek voor je Bruiloft is het contractant 1 nimmer toegestaan om entertainment op enigerlei wijze door te verkopen aan derden, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden direct of indirect, te verstrekken, aan derden.
I. Muziek voor je Bruiloft behoudt zich te allen tijde het recht voor om optreden te weigeren van contractant 1 wanneer Muziek voor je Bruiloft vermoedt, of wanneer reeds is gebleken dat zij hebben gehandeld in strijd met het bepaalde van 9f. De betalingsverplichting van contractant 1 blijft bestaan.

10. Overmacht

a) Indien Muziek voor je Bruiloft door overmacht, zoals in geval van ziekte of ongeval e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal Muziek voor je Bruiloft contractant 1 daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft contractant 1 het recht om door een Arboarts een onderzoek te laten instellen

b) Overmacht als bedoeld bij 10a heeft een opschortende werking en contractant 1 heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van Muziek voor je Bruiloft, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van twaalf (12) maanden alsnog te laten plaatsvinden. Zijn deze opties niet mogelijk, dan wordt als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Muziek voor je Bruiloft verhaald worden

c) Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Contractant 1 geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal contractant 1 desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in het contract/bevestiging, aan de Muziek voor je Bruiloft verschuldigd zijn en voldoen

d) Indien het optreden als gevolg van overmacht door een terroristische aanslag of overheidsmaatregelen geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal contractant 1 desalniettemin de vergoeding, zoals bepaald in het contract/bevestiging, aan de Muziek voor je Bruiloft verschuldigd zijn en voldoen

e) Overmacht als bedoeld bij 10d heeft een opschortende werking en contractant 1 heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van Muziek voor je Bruiloft, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van twaalf (12) maanden alsnog te laten plaatsvinden. Eventuele gevolgschade kan nooit op Muziek voor je Bruiloft verhaald worden

11. Beeld/geluidsmateriaal

a) De artiesten en Muziek voor je Bruiloft zijn vrij om tijdens het optreden beeld- en geluidsopnames te maken en deze te gebruiken op social media of elders online te plaatsen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

b) Wanneer er sprake is van het afdragen van intellectueel eigendomsrecht aan, onder meer BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen deze voor rekening van contractant 1

12. Aansprakelijkheid

a) De artiesten evenals Muziek voor je Bruiloft kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade tijdens het optreden door derden

b) Bij schade aan apparatuur door een onveilige stroomvoorziening of stroomstoring, mag de artiest besluiten het optreden af te breken. Contractant 1 is verantwoordelijk voor ontstane kosten aan apparatuur. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag

c) In het geval dat er een podium aanwezig is moet dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt zijn, opdat de weersomstandigheden (bij buitenoptredens) redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan Muziek voor je Bruiloft en diens eigendommen

d) Contractant 1 is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde tijdens opbouw, optreden en afbouw

e) Indien Muziek voor je Bruiloft wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door niet toereikende technische voorzieningen genoodzaakt is om het optreden (vroegtijdig) te beëindigen, is er geen restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag mogelijk.

f) Schade aan apparatuur en/of eigendommen van Muziek voor je Bruiloft komen voor rekening van de contractant 1. Deze dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan Muziek voor je Bruiloft te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door Muziek voor je Bruiloft aangestelde partij

g) Indien de veiligheid van Muziek voor je Bruiloft niet kan worden gewaarborgd, is deze gerechtigd om het optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gage

h) Bij annulering van Muziek voor je Bruiloft, wordt er als schadevergoeding maximaal de reeds betaalde gage terugbetaald. Eventuele gevolgschade kan nooit op Muziek voor je Bruiloft verhaald worden

i) Contractant 1 is tegenover de Muziek voor je Bruiloft verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen

j) Op straffe van verval van enige aanspraak van contractant 1, stelt contractant 1 Muziek voor je Bruiloft binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien Muziek voor je Bruiloft toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen

k) Muziek voor je Bruiloft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gehoorschade, zichtschade, blindheid of ander lichamelijk letsel ontstaan door het bijwonen van een feest of evenement waar Muziek voor je Bruiloft het entertainment en het geluid verzorgd. Tijdens feesten of evenementen wordt meer dan 85 dB(A)(decibel) aan geluid geproduceerd en op voorkomende plaatsen ligt het geluidsniveau ruimschoots hoger. Muziek voor je Bruiloft adviseert bezoekers uitdrukkelijk gehoorbescherming te dragen tijdens feesten en evenementen

13. Duur

a) Bij alle optredens wordt een prijs berekend op basis van aaneengesloten uren. Wanneer de artiesten voor meer uren wordt geboekt dan het desbetreffende pakket aangeeft, zullen deze berekend worden op basis van het totaal aantal uren die de artiesten aanwezig zijn

b) Muziek voor je Bruiloft biedt pakketten aan gebaseerd op 4 aansluitende uren muziek en entertainment. Het bijboeken van extra uren kan alleen in overleg met Muziek voor je Bruiloft en dienen schriftelijk vastgelegd te worden in het contract/bevestiging

c) Op- en afbouw geschiedt direct voor en na het optreden. Muziek voor je Bruiloft dient minimaal 2 uur voor het optreden in de gelegenheid gesteld te worden om opbouw werkzaamheden te verrichten. Muziek voor je Bruiloft dient minimaal 2 uur aansluitend aan het optreden in de gelegenheid gesteld te worden om afbouw werkzaamheden te verrichten

d) De duur van het optreden is vastgelegd in het contract/bevestiging. Artiesten zijn nooit verplicht extra uren muziek te verzorgen buiten de contracttijden

e) Extra uren zijn alleen mogelijk in overleg met de artiesten. Wanneer de artiesten akkoord gaan, geldt een vergoeding van €250,- excl. btw per uur. De vergoeding dient op de feestavond zelf contant afgerekend te worden

14. Slotbepaling

a) Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voor-zover deze schriftelijk door beide partijen is overeengekomen

b) Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Muziek voor je Bruiloft is gevestigd